ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการให้บริการต่าง ๆ

การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ใน และ/หรือ นำเสนอโดย www.hotelwebsolution.com ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท อีซี่ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด ("บริษัท") สำนักงานตั้งอยู่ ณ 165/19 หมู่ 5 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290 รวมถึง บริการผลิตภัณฑ์และบริการอย่างอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต ("ผลิตภัณฑ์และบริการ") อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ ("เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป") และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ ("เงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะ") (เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป และ เงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ รวมกันเรียกว่า "เงื่อนไขในการใช้บริการ"")

เมื่อผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท ("ผู้ใช้บริการ") ได้เข้าถึง และ/หรือ เข้าสู่ระบบ www.hotelwebsolution.com เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ผู้ใช้บริการได้ยืนยันและรับรองต่อบริษัท และ บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการได้ให้คำยืนยันและรับรองต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง ตรวจสอบ ศึกษา ซักถาม และ/หรือ รับทราบ รายละเอียดต่าง ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการเข้าใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งผู้ใช้บริการยังได้ตกลง ยินยอม และ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการต่าง ๆ (รวมถึง เงื่อนไขในการใช้บริการที่บริษัทอาจจะได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การเข้าถึง และ/หรือ การเข้าสู่ระบบ www.hotelwebsolution.com เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้คำรับรองและคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นทุกครั้ง

ภายใต้บังคับของเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะซึ่งได้กล่าวไว้ในส่วนต่อไป ผู้ใช้บริการรับทราบและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไปที่ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการขอให้คำยืนยันและคำรับรองต่อบริษัทดังต่อไปนี้

  1. 1.1 (ก) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดาผู้ใช้บริการเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือมีอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือในกรณีเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน
  2.    (ข) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลหรือองค์กรใดๆ ผู้ติดต่อและ/หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับบริษัทเพื่อใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของผู้ใช้บริการเป็นผู้มีอำนาจผูกพัน และ/หรือ ได้รับการมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวอย่างสมบรูณ์
 • 1.2 ผู้ใช้บริการเป็นผู้ที่มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต และ ในการบริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิ์อื่นใดแก่บุคคลอื่นใด
 • 1.3 เพื่อใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผู้ใช้บริการจะให้และ จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการให้ครบถ้วน ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน และผู้ใช้บริการจะจัดให้มีอีเมล และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารทางระบบอินเทอร์เน็ตอย่างอื่น เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ เป็นช่องทางติดต่อกับบริษัทอนึ่ง ในกรณีที่ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้และ/หรือ เปิดเผย แก่บริษัทได้เปลื่ยนแปลงไป ผู้ใช้บริการมีหน้าที่และตกลงจะแก้ไขข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวผ่านทางระบบการจัดการในเว็บไซต์ ในกรณีที่บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการให้แก้ไขข้อมูลหรือผู้ใช้บริการจะแจ้งการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
 • 1.4 ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่บริษัทได้จัดแสดงในหน้าเว็บไซต์ www.hotelwebsolution.com และผู้ใช้บริการได้ตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้วยคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะมีในอนาคตซึ่งอาจจะมีผลทำให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างจากที่เคยได้ใช้บริการมาก่อนเช่น การใช้บริการผ่านการทำงานในรูปแบบ หรือ Feature ที่แตกต่างไปจากเดิม
 • 1.5 ผู้ใช้บริการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้วยตัวเอง และ ในกรณีที่การใช้บริการของผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคลหรือองค์กรใดๆ บริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ เอง หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ติดต่อหรือตัวแทนของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทไม่มีหน้าที่ใดๆในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของผู้ใช้บริการ
 • 1.6 เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท ผู้ใช้บริการจะส่งมอบเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ที่จำเป็นเพื่อแสดงว่าผู้ใช้บริการมีความสามารถ และ/หรือ อำนาจในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองของบริษัท เป็นต้น รวมถึง ผู้ใช้บริการจะลงนามในเอกสารใดๆ เพื่อรับทราบและตกลงยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรและได้ร้องขอให้ดำเนินการ

2. การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

 • 2.1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เป็นผล และ/หรือ อาจจะเป็นผลมาจากการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ (ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)
 • 2.2. บริษัทได้จัดให้มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) (รวมถึงที่จะได้มีการแก้ไขในอนาคต) ผู้ใช้บริการควรศึกษา ทำความเข้าใจ และ รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อกำหนดดังกล่าวก่อนการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง ศึกษา ตรวจสอบ และ จัดพิมพ์ ข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 • 2.3 บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองผลลัพธ์ หรือ ผลสำเร็จใด (ไม่ว่าทางธุรกิจ กำไร หรือ อย่างอื่นใด) ที่ผู้ใช้บริการมุ่งหวังหรือประสงค์ที่จะได้รับจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • 2.4 ไม่ว่าระหว่าง หรือ ภายหลังระยะเวลา การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการขอยืนยันต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูล และ/หรือ แสดงความคิดเห็นใดๆ ในที่สาธารณะ หรือ ในระบบหรือรูปแบบที่ทำให้ข้อมูลสามารถถูกเข้าถึงได้ในวงกว้าง (รวมถึง สื่อสารมวลชน สื่อออนไลน์ และ/หรือ โซเชียลมีเดีย)ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย หรือ เสื่อมเสียต่อบริษัท (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ) อย่างไรก็ตามบริษัทยินดีน้อมรับคำติชมและคำแนะนำต่างๆ จากผู้ใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของบริษัทต่อไป ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถส่งคำติชมและคำแนะนำต่างๆให้แก่บริษัทมาได้ที่ www.hotelwebsolution.com
 • 2.5 ไม่ว่าระหว่างหรือ ภายหลังระยะเวลาการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการหากมีปัญหา และ/หรือ ข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ที่เป็นผลมาจากการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและ จะรับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ กับปัญหาดังกล่าวเอง บริษัทไม่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบในดำเนินการกับปัญหา และ/หรือ ข้อพิพาทดังกล่าวอนึ่ง ในกรณีที่บริษัทต้องเสียหาย (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการใดๆ เกี่ยวปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไปและ/หรือ ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะมีขึ้นแก่บริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทน ของบริษัท
 • 2.6 รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้ (รวมถึง รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาต่างๆ ที่มีผู้แสดงออก และ/หรือ โพสไว้ในเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ) ไม่ว่าในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของผู้ใช้บริการ เช่น ใน เว็บไซต์หรือในเนื้อหาโฆษณานั้น จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ และ/หรือ คัดกรอง รูปภาพ รูปแบบ ข้อมูล และ เนื้อหาต่างๆ ดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่นอีกทั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำมาใช้ และ/หรือ ยินยอมให้ใช้ รูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหาที่ผิดหรือ อาจจะผิดกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมของสังคม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในกรณีที่บริษัทพบว่า ผู้ใช้บริการไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพ รูปแบบ ข้อความ ข้อมูล ความเห็น และ/หรือ เนื้อหา เหล่านั้น หรือยกเลิกการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อหรือ อาจจะก่อให้เกิดปัญหา และ/หรือ ความเสียหายต่างๆ ดังกล่าว โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • 2.7 เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท (ไม่ว่าระหว่าง หรือ ภายหลัง การใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ) ผู้ใช้บริการยินดีจะให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการให้ และ เปิดเผย ข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ แก่บริษัท และ ให้บริษัทเปิดเผย และ/หรือ ส่งมอบข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานราชการ และ องค์กรใดๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง ของหน่วยงานราชการ และ องค์กรใดๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
 • 2.8 ในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือยืนยันถึงคุณภาพ คุณค่า มูลค่า และ/หรือ คุณสมบัติใดๆ ของสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ ที่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอก นำมาเสนอหรือแสดงไว้ เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การแสดงไว้ในเว็บไซต์หรือในเนื้อหาโฆษณา อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทต้องเสียหาย (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ) อันเป็นผลมาจากการดำเนินการเกี่ยวกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไป หรือชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะมีขึ้นแก่บริษัทรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ ตัวแทน ของบริษัท
 • 2.9 ในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือยืนยันว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การให้บริการโดยผู้ให้บริการในต่างประเทศ จะสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อบกพร่อง และ/หรือ มีเสถียรภาพตลอดเวลาการใช้บริการ พร้อมกันนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ ที่มี หรือ อาจจะมีขึ้นจากการกรณีดังกล่าวทั้งสิ้นในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อบกพร่องใดๆ ของการใช้บริการผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อบกพร่องดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารในเงื่อนไขการให้บริการ
 • 2.10 ผู้ใช้บริการขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า ผู้ใช้บริการเข้าใจ รับทราบถึง และ จะปฏิบัติตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ (รวมถึง กฎ ระเบียบ กฎหมาย และ/หรือ คำสั่ง ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง) อย่างเคร่งครัด
 • 2.11 ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจว่า ในการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทไม่สามารถรับรองและยืนยันได้ว่า จะไม่มีบุคคลอื่นสามารถเข้าถึง ทำสำเนา แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ นำไปใช้ซึ่ง ข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ (ไม่ว่าที่เป็นความลับ หรือไม่ก็ตาม) และ/หรือ ทำ หรือ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สินค้าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของผู้ใช้บริการ

3. การต่ออายุและยกเลิกใช้บริการ

 • 3.1 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการได้โดยส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการมาได้ที่ info@hotelwebsolution.com หรือแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ ดำเนินการตามวิธีการขอยกเลิกการใช้บริการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระแล้วทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ
 • 3.1 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการได้โดยส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการมาได้ที่ info@hotelwebsolution.com หรือแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ ดำเนินการตามวิธีการขอยกเลิกการใช้บริการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระแล้วทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ

4. การติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

 • 4.1 การติดต่อระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ จะดำเนินการผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอีเมลเป็นหลัก โดยผู้ใช้บริการท่านใดมีปัญหาการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ หรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ info@hotelwebsolution.com อย่างไรก็ตาม การติดต่อระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ อาจจะมีรูปแบบเฉพาะเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะราย ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ ซึ่งจะระบุวิธีการติดต่อดังกล่าวไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะรายผลิตภัณฑ์และบริการของแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ
 • 4.2 บริษัทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึง เงื่อนไขในการใช้บริการ และ ข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอ แม้ว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ บริษัท จะพยายามแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.hotelwebsolution.com บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการไม่ว่าในกรณีใดๆ

5. การยกเลิกการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้บริการ หากบริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึง เงื่อนไขในการใช้บริการ และ ข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิด หรือ อาจจะเกิดขึ้น แก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดอันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าว

นอกเหนือไปจากเงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไปข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการต้องรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการเฉพาะซึ่งได้กล่าวไว้ในส่วนต่อไปโดยเคร่งครัด